Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Άγιος Παντελεήμων - Saint Panteleimon

 + Ξύλο νοβοπάν (κόντρα πλακέ) θαλάσσης με πλαίσιο.
  Διαστάσεις 1,65 Χ 70cm .
  Φύλλο χρυσού 22 Κ στο φόντο.
  Ανάγλυφο βυζαντινό διακοσμητικό στο Φωτοστέφανο.

+ Wood chipboard with frame.
    65 X 27,6 inch.
   Golden leaf 22 K on background.
   Βyzantine decorative embossed halo
+ Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀθλοφόρε Ἅγιε, καὶ ἰαματικὲ Παντελεῆμον, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
 
 + Apolytikion
Tone 3
 O champion and healer saint Panteleimon, beseech our merciful God that He may grant unto our souls the remission of sins.


+  Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για πληροφορίες σχετικά με την ζωή του Αγίου:+Click here for more details about Saint Panteleimon's life:http://lydiagourioti-iconography.blogspot.com/2009/07/saint-panteleimon.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: