Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Άγιος Μηνάς- Saint Minas

                                                      21Χ32 cm - 12,5X 8,3 inch.

+ Ο Άγιος Μηνάς έζησε στην εποχή του βασιλιά Μαξιμιανού και καταγόταν από την Αίγυπτο, οι δε γονείς του ήταν ειδωλολάτρες.
       Όταν ενηλικιώθηκε, γράφτηκε στην τάξι των στρατιωτικών. Υπηρέτησε στα βασιλικά στρατεύματα, στα Νούμερα (στρατιωτικά τάγματα) τα λεγόμενα Ρουταλικά, υπό τον ηγεμόνα Αργυρίσκο, στο Κοτυάειο της Φρυγίας.
       Εκείνο τον καιρό ο Ταξίαρχος Φιρμηλιανός μάζεψε στρατιώτες και επήγε στην Μπαρμπαριά -έτσι ωνομαζόταν τότε η Β. Αφρική- για να την υπερασπίση από εχθρούς. Μαζί με τους στρατιώτες, που πήρε, ήταν και ο Άγιος Μηνάς, που ξεχώριζε τόσο για την ανδρεία του όσο και για τη φρόνησί του.
       Κάποια ημέρα δόθηκε διαταγή από το βασιλιά οι στρατιώτες να συλλαμβάνουν τους Χριστιανούς και να τους βασανίζουν μέχρι ν' αρνηθούν την πίστι τους. Ο Μηνάς εμίσησε αυτό το ασεβές πρόσταγμα και αφήνοντας τη στρατιωτική ζωή έφυγε και ανέβηκε στο βουνό, όπου ήταν πάνω από το Κοτυάειο.
       Προτίμησε να ζη με τα θηρία, παρά να βρίσκεται με τους εχθρούς του Χριστού ειδωλολάτρες. Εκεί έμεινε αρκετό καιρό καθαρίζοντας συνεχώς τον εαυτό του με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Άναψε στην καρδιά του ο πόθος της ομολογίας και του μαρτυρίου. Τον αποκεφάλισαν στις 11 Νοεμβρίου. Το σώμα του και το κεφάλι του το έρριξαν στη φωτιά. Ό,τι απέμεινε το πήραν οι Χριστιανοί και το πήγαν στην Αίγυπτο, κατά την παραγγελία του Αγίου.

------------------------------------------------------------------------------


+ Saint Minas lived in the era of King Maximianos and descended from Egypt. His parents were pagans.
       When he grew up, enrolled in the class of the military. He served in the royal troops, the "Numbers"(military orders) called Routalika, under the ruler Argyriskos in Kotyaeio of Phrygia.
       At that time, the Brigadier Firmilianos gathered soldiers and the Barbaria - North Africa - to defend her from predators. Along with soldiers he took, was also Minas, nsingularised both for his bravery and for his wisdom.
       Some day an order was given by the king for the soldiers to arrest Christians and torture them up so as to deny their Faith. Minas hated this disrespectful command and decided to leave from the military life, he went up to the mountain, where there was more than a refuge.
       Preferred to live with the beasts in a cave rather than be with the enemies of Christ. There remained some time constantly cleaning himself with fasting, vigil and prayer. His heart filled with the desire of martyrdom. He beheaded on 11 November. His body and his head thrown in the fire. What was left from his relics, Christians got it and went to Egypt as it was the last request of Saint Minas.

Δεν υπάρχουν σχόλια: