Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

O άγιος απόστολος Φίλιππος - Saint Philip the apostle

22x30cm / 8,6x11,8inch. Egg tempera and gold leaf 22k on halo.
+ Ο Άγιος Φίλιππος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, απ' όπου και ο Ανδρέας με τον Πέτρο. Τον κάλεσε μαθητή Του ο ίδιος ο Κύριος, και κατόπιν ο Φίλιππος έφερε στον Κύριο το Ναθαναήλ. Παραθέτουμε ορισμένα χωρία της Καινής Διαθήκης, στα οποία ο άναγνώστης μπορεί να μάθει περισσότερα για το Φίλιππο, σχετικά με τη ζωή του κοντά στο Χριστό: Ματθ. ι' -3, Μάρκ. γ' -18, Λουκ. στ' -14, Ιωάν. α' 44-49, Ιωάν. ιβ' 20-23, Πράξ. α' 13. Αξίζει, όμως, να αναφέρουμε ένα διάλογο ( Ευαγγέλιο Ιωάννου, ιδ') που είχε ο Φίλιππος με τον Κύριο, όπου δίνει αφορμή στον Κύριο να φανερώσει ο ίδιος ότι είναι ομοούσιος με τον Πατέρα Θεό.

Είπε λοιπόν ο Φίλιππος: «Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν» (Κύριε, αποκάλυψε μας, δείξε μας τον Πατέρα, και αυτό μας αρκεί).

Και ο Κύριος μεταξύ άλλων του απάντησε: «Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ᾿ ἑμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα» (Δεν πιστεύεις, Φίλιππε, ότι εγώ είμαι αχώριστα συνδεδεμένος με τον Πατέρα, ώστε εγώ να είμαι και να μένω μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας να είναι και να μένει μέσα μου; Είμαι δε τόσο πολύ ενωμένος, ώστε αυτά πού σας διδάσκω δεν είναι από τον εαυτό μου. Άλλα ο Πατέρας μου πού μένει μέσα μου, αυτός ενεργεί τα υπερφυσικά έργα).

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και πέθανε μαρτυρικά στην Ιεράπολη της Συρίας.

Το σεπτό σκήνωμα του αποστόλου για πολλά χρόνια στόλισε τον ιερό ναό που είχε κτισθεί στην Ιεράπολη προς τιμή του αγίου. Η δε αγία κάρα του τιμήθηκε από διάφορους αυτοκράτορες, όπως τον Θεοδόσιο, τον Ηράκλειο και άλλους με τις βασιλικές σφραγίδες τους. Μετά την άλωση της Βασιλίδος των πόλεων από τους Λατίνους κατά το 1204 μ.Χ. το σεπτό λείψανο μεταφέρθηκε στην Κύπρο και για πολλά χρόνια φυλασσόταν στο χωριό Άρσος (Αρσινόη της Πάφου) στον ιερό ναό που κτίστηκε εκεί προς τιμή του αποστόλου. Αργότερα ένα μέρος των λειψάνων για ευλογία διανεμήθηκε σε διάφορα μέρη. Η θήκη δε με την ιερή κάρα προ του 1788 μ.Χ. για μεγαλύτερη ασφάλεια μετακομίσθηκε στην Ιερά Μονή του Σταυρού στο Όμοδος και εκεί φυλάσσεται μέχρι σήμερα.


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείαν ἔλλαμψιν, τοῦ Παρακλήτου, εἰσδεξάμενος, πυρὸς ἐν εἴδει, παγκοσμίως ὡς ἀστὴρ ἀνατέταλκας, καὶ τῆς ἀγνοίας τὸν ζόφον διέλυσας, τῇ θείᾳ αἴγλῃ Ἀπόστολε Φίλιππε. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ δεόμεθα, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
-------------------------------------------------------------

+ The Holy and All-praised Apostle Philip, was a native of the city of Bethsaida in Galilee. He had a profound depth of knowledge of the Holy Scripture, and rightly discerning the meaning of the Old Testament prophecies, he awaited the coming of the Messiah. Through the call of the Savior (John 1:43), Philip followed Him. The Apostle Philip is spoken about several times in the Holy Gospel: he brought to Christ the Apostle Nathaniel (i.e. Bartholomew, April 22, June 30, and August 25. See John. 1:46). The Lord asks him where to buy bread for five thousand men (John. 6: 5-7). He brought certain of the Hellenized Jews wanting to see Jesus (John. 12:21-22); and finally, at the Last Supper he asked Christ to show them the Father (John. 14:8).
After the Ascension of the Lord, the Apostle Philip preached the Word of God in Galilee, accompanying his preaching with miracles. Thus, he restored to life a dead infant in the arms of its mother. From Galilee he went to Greece, and preached among the Jews that had settled there. Some of them reported the preaching of the Apostle to Jerusalem. In response, some scribes arrived in Greece from Jerusalem, with one of the Jewish chief priests at their head, to interrogate the Apostle Philip.
The Apostle Philip exposed the lie of the chief priest, who said that the disciples of Christ had stolen away and hidden the body of Christ. Philip told instead how the Pharisees had bribed the soldiers on watch, to deliberately spread this rumor. When the Jewish chief priest and his companions began to insult the Lord and lunged at the Apostle Philip, they suddenly were struck blind. By his prayer the Apostle restored everyone’s sight. Seeing this miracle, many believed in Christ. The Apostle Philip provided a bishop for them, by the name of Narcissus (one of the Seventy Apostles, January 4).
From Greece the Apostle Philip went to Parthia, and then to the city of Azotus, where he healed an eye affliction of the daughter of a local resident named Nikoklides, who had received him into his home, and then baptized his whole family.
From Azotus the Apostle Philip set out to Syrian Hieropolis (there were several cities of this name) where, stirred up by the Pharisees, the Jews burned the house of Heros, who had taken in the Apostle Philip, and they wanted to kill the apostle. The apostle performed several miracles: the healing of the hand of the city official Aristarchus, withered when he attempted to strike the apostle; and restoring a dead child to life. When they saw these marvels, they repented and many accepted holy Baptism. After making Heros the bishop at Hieropolis, the Apostle Philip went on to Syria, Asia Minor, Lydia, Emessa, and everywhere preaching the Gospel and undergoing sufferings. Both he and his sister Mariamne (February 17) were pelted with stones, locked up in prison, and thrown out of villages.
Then the Apostle Philip arrived in the city of Phrygian Hieropolis, where there were many pagan temples. There was also a pagan temple where people worshiped an enormous serpent as a god. The Apostle Philip by the power of prayer killed the serpent and healed many bitten by snakes.
Among those healed was the wife of the city prefect, Amphipatos. Having learned that his wife had accepted Christianity, the prefect Amphipatos gave orders to arrest Saint Philip, his sister, and the Apostle Bartholomew traveling with them. At the urging of the pagan priests of the temple of the serpent, Amphipatos ordered the holy Apostles Philip and Bartholomew to be crucified.
Suddenly, an earthquake struck, and it knocked down all those present at the place of judgment. Hanging upon the cross by the pagan temple of the serpent, the Apostle Philip prayed for those who had crucified him, asking God to save them from the ravages of the earthquake. Seeing this happen, the people believed in Christ and began to demand that the apostles be taken down from the crosses. The Apostle Bartholomew was still alive when he was taken down, and he baptized all those believing and established a bishop for them.
But the Apostle Philip, through whose prayers everyone remained alive, except for Amphipatos and the pagan priests, died on the cross.
Mariamne his sister buried his body, and went with the Apostle Bartholomew to preach in Armenia, where the Apostle Bartholomew was crucified (June 11); Mariamne herself then preached until her own death at Lykaonia.
The holy Apostle Philip is not to be confused with Saint Philip the Deacon (October 11), one of the Seventy.

 Troparion (Tone 3)
Holy Apostle Philip,
entreat the merciful God
to grant our souls forgiveness of transgressions.

Δεν υπάρχουν σχόλια: