Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Χριστός Νυμφίος - Christ the Bridegroom

20x15cm - 7,8x5,9inch, Egg tempera and gold leaf 22k.
«Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός, και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθείς, ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλεισθείς. Αλλά ανάνηψον κράζουσα· Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς».
----------------------------------------- 

Behold, the Bridegroom comes at midnight,
And blessed is that servant whom He shall find watching,
And again, unworthy is the servant whom He shall find heedless.
Beware, therefore, O my soul, do not be weighed down with sleep,
Lest you be given up to death, and lest you be shut out of the Kingdom.
But rouse yourself crying: Holy, Holy, Holy, art Thou, O our God,
Through the Theotokos have mercy on us.
Troparion of Bridegroom Matins

Δεν υπάρχουν σχόλια: